پاییز سرد قلب دانشگاه

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 16 October 2013 in Cityscape & Urban and Portfolio.

برگ های زرد

ساقه های لرزان

تنه ی با تبر بریده

آری این ها همه تصویر منند آینه!

سعیده حاضری-

*غروب پاییز سرد دانشگاه تبریز

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

پاییــــــــــــــــــــــــــزه دیگه
کاری اش نمی شود کرد
...
باید خزان شد و لرزید و برگ های زرد را فرو ریخت
اینها مقدمه ی ست برای رویش دوباره
...

16 Oct 2013 6:55am